V Německu bude energetická transformace možná fungovat, ale co u ekonomicky slabších států?

Energetická transformace není žádný luxus, ale nutný předpoklad trvale udržitelného a hospodářsky úspěšného vývoje. Energetická transformace je totiž motorem inovací a jako taková podporuje růst, prosperitu a zaměstnanost v perspektivních odvětvích.

Více než 140 zemí usiluje o rozvoj OZE

Země s politickými nástroji a cíli stanovenými pro rozvoj OZE

Ceny za inovativní obnovitelné technologie, jakými jsou větrná a solární energie, zaznamenaly v posledních letech v celosvětovém měřítku dramatický pokles. K tomu značně přispěly včasné investice do výzkumu a rozvoje, ale i podpora, které se obnovitelným zdrojům energie při vstupu na trh v různých průmyslových zemích s Německem v čele dostávalo.
Díky sníženým investičním nákladům a beztak nízkým provozním nákladům jsou obnovitelné energie v některých regionech světa už dnes i bez dotací konkurenceschopné. Například v Severní a Jižní Americe dodávají větrné parky a velké solární elektrárny levnější elektřinu než nové fosilní elektrárny. Země jako Čína, Brazílie, Jihoafrická republika nebo Indie zaujímají v rozvoji OZE vedoucí pozice. Další rozšíření OZE je však částečně limitováno tím, že země fosilní paliva dotují, aby udržely spotřebitelské ceny na nízké úrovni. Ročně tato výše podpory činí 325 miliard dolarů, což je dvojnásobek podpory určené pro obnovitelné zdroje energie. Pokud by se tyto finance místo toho využily na programy pro zlepšení energetické účinnosti, byla by pro tyto účely k dispozici trojnásobná částka.
Obnovitelné zdroje energie jsou domácími zdroji a jako takové snižují závislost na dovozu energie i na nestálých tržních cenách za fosilní zdroje. Mohou podstatnou měrou přispět k pokrytí rostoucí potřeby energie v transformujících se ekonomikách a rozvojových zemích, aniž by vedly ke vzniku dalších emisí skleníkových plynů nebo lokálním ekologickým škodám.

Kde se v celosvětovém měřítku nachází nejvíce elektráren?

Kapacita elektráren pro výrobu elektřiny do roku 2015

V regionech se slabě rozvinutou infrastrukturou, kde je nutné nákladně vyrábět elektřinu pomocí dieselových generátorů, představují OZE rovněž cenově výhodnější alternativu. Solární elektrárny a větrné parky je možné instalovat relativně rychle. Doba potřebná na jejich projektování a výstavbu je podstatně kratší než v případě uhelných nebo jaderných elektráren. Mnoha lidem teprve tyto zdroje vůbec umožní přístup k elektrické energii. Proto také mnoho zemí vypsalo na podporu obnovitelných zdrojů dotační programy.
Německo se celosvětově zasazuje za trvale udržitelnou, inovační a cenově dostupnou energetickou politiku a své zkušenosti s energetickou transformací předává dále. V tomto směru existuje úzká spolupráce s evropskými sousedy a mezinárodními partnery. Německo se aktivně zapojuje do práce v nadnárodních grémiích a organizacích, navázalo celou řadu bilaterálních energetických partnerství se zeměmi jako Indie, Čína, Jihoafrická republika, Nigérie nebo Alžírsko.