Odklon od jaderné energie

Využívání jaderné energie na výrobu elektřiny vyvolávalo v Německu po celá desetiletí kontroverzní diskuze. Podle úsudku mnohých Němců se technologické riziko dá jen těžko odhadnout, obávají se možných dopadů jaderné katastrofy na člověka, přírodu a životní prostředí. Havárie v ukrajinském Černobylu (1986), v jejímž důsledku došlo také ke kontaminaci části německého území, tyto obavy ještě přiživila. V roce 2000 se spolková vláda rozhodla pro úplný odklon od využívání jaderné energie na výrobu elektřiny a pro přechod na obnovitelné zdroje energie. Dohoda vyjednaná společně s provozovateli jaderných elektráren omezila životnost stávajících elektráren a zakázala budování nových.

Kdy budou jaderné elektrárny odpojeny od sítě?

Plánované snížení výkonu německých jaderných elektráren do roku 2022

V roce 2010 přišla změna. Elektrárnám v provozu se měla prodloužit životnost, aby pomohly překlenout období, než je plně nahradí obnovitelné zdroje energie. Po havárii reaktoru v japonské Fukušimě v březnu 2011 spolková vláda své rozhodnutí vzala zpátky.
Německý parlament rozhodl velkou většinou hlasů ukončit co možná nejrychleji užívání jaderné energie na výrobu elektřiny. Několik elektráren muselo výrobu elektřiny zastavit s okamžikem vstupu odpovídajícího zákona v platnost. Zbývající budou postupně odstavovány do konce roku 2022. Momentálně dodává v Německu elektřinu ještě osm jaderných elektráren.

Kde v Německu stojí jaderné elektrárny?

Odstavené elektrárny a elektrárny v provozu

Nejvyšší roční produkce v číslech

Špičkový výkon roční výroby elektřiny v terrawatthodinách

K velkým výzvám, které s sebou přináší využívání atomové energie, patří také nezbytná likvidace radioaktivních odpadů. Za účelem ochrany obyvatelstva a životního prostředí se tyto odpady musejí dlouhodobě uložit tak, aby byly bezpečně izolované od biosféry. Podle expertů se toho nejlépe docílí jejich uložením v hlubinných geologických formacích.
Německo chce své radioaktivní odpady likvidovat na domácím území, avšak hledání vhodné lokality pro konečné úložiště není jednoduché. Obyvatelstvo jak v potenciálních, tak v už prozkoumaných lokalitách reaguje zatím spíš odmítavě. Německo se proto vydává novou cestou a zapojuje celou společnost do transparentního, o vědecké poznatky se opírajícího procesu hledání vhodných úložišť. Do roku 2031 má být nalezena lokalita pro vybudování konečného úložiště, v níž by mělo být možné uskladnit zejména vysoce radioaktivní odpadní materiál. Toto úložiště by mělo zajistit nejvyšší možnou míru bezpečnosti po dobu jednoho milionu let. Úložiště pro uskladnění slabě a středně radioaktivních odpadů bylo už nalezeno a schváleno. Jedná se o lokalitu Konrad, která má být podle plánu uvedena do provozu do roku 2022.