Obnovitelné a účinné teplo zahřeje

Úspěch transformace energetiky závisí také na tom, zda se podaří snížit množství energie potřebné pro vytápění, chlazení místností a ohřev teplé vody v budovách. A také na tom, do jaké míry budou obnovitelné zdroje energie schopné pokrýt zbývající poptávku. Na sektor výroby tepla totiž připadá více než polovina energetické potřeby v Německu. Přičemž téměř dvě třetiny tohoto množství využívá bezmála 40 milionů soukromých domácností právě pro účely vytápění a ohřevu teplé vody.

Snížení objemu potřebné tepelné energie

Cíle v úsporách celkové potřeby tepelné energie

1 944 petajoulů

spotřebovalo téměř 40 milionů německých domácností v roce 2013 na vytápění a ohřev teplé vody

Spolková vláda proto chce do roku 2015 snížit v budovách potřebu energie získávané z primárních zdrojů, jakými jsou ropa a zemní plyn, o 80 procent. Za tímto účelem je nutné zásadně zlepšit energetickou účinnost budov a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na dodávkách tepla a chlazení. Do roku 2020 by obnovitelné zdroje měly pokrývat 14 procent energie potřebné na vytápění a chlazení. Německo tím implementuje také evropské cíle. Aktuální evropská směrnice o energetické náročnosti budov předepisuje, že veškeré novostavby vybudované po roce 2012 v Evropě musejí být tzv. budovami s téměř nulovou spotřebou energie, tedy budovami s velmi nízkou spotřebou požadované energie.
Německo si velmi záhy uvědomilo, jaký potenciál pro úsporu energie v sobě skrývají budovy. Už v roce 1976 schválila tehdejší spolková vláda v reakci na ropnou krizi první zákon o úsporách energie (Energieeinsparungsgesetz) a v návaznosti na něj i první nařízení o tepelné ochraně budov (Wärmeschutzverordnung). Legislativa se postupem času dále vyvíjela a přizpůsobovala technickému pokroku. V souladu se zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie při vytápění a chlazení (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) musejí od roku 2009 všechny nové obytné budovy pokrývat předepsaný minimální podíl potřebné energie z obnovitelných zdrojů. Mohou tak činit například pomocí solárních kolektorů za podpory plynových nebo olejových kotlů nebo otopného systému, který využívá výlučně obnovitelné zdroje jako například tepelné čerpadlo nebo kotle na pelety.

Spotřeba energie v budovách

Podíl na celkové energetické spotřebě v Německu

Novostavby si vystačí jen s desetinou

Roční spotřeba v litrech topného oleje na metr čtvereční obytné plochy v různých typech budov

V Německu představuje podíl obytných budov starších než 35 let 70 procent. Pocházejí tedy z období před schválením prvního nařízení o tepelné ochraně budov. Mnoho budov tudíž nemá dostatečnou tepelnou izolaci a často se v nich vytápí v zastaralých kotlích, které navíc používají fosilní paliva, jako je olej nebo zemní plyn. Energie potřebná na vytápění průměrné německé domácnosti dosahuje téměř 145 kilowatthodin na metr čtvereční obytné plochy ročně. To odpovídá zhruba 14,5 litrům ropy. Vysoce účinné novostavby si vystačí s pouhou desetinu tohoto množství. Ve stávajících budovách se potřeba primární energie dá energeticky úspornými opatřeními a přechodem na obnovitelné zdroje energie snížit až o 80 procent. Zapotřebí je lepší zateplení obvodového pláště budovy, obnova některých jejich částí a technického vybavení, modernizace systému vytápění a chlazení a také optimalizace systému regulace dodávky energií. Jen v roce 2015 bylo do energetických renovací budov investováno téměř 53 miliard eur. Německá vláda tuto oblast podporuje dotacemi a zvýhodněnými úvěry.
Zvláštní pozornost se věnuje výměně zastaralých kotlů a přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Zatímco v roce 1975 vytápěli Němci ještě dobrou polovinu všech bytů topným olejem, dnes jich je méně než třetina. Ze zhruba 650 000 nových topných systémů instalovaných v roce 2013 připadá převážná část (77 procent) na zemní plyn a obnovitelné zdroje energie (18 procent). Solární systémy, kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla, která využívají teplo okolního prostředí, dodávají už téměř dvanáct procent potřebné tepelné energie. Aby výměna postupovala rychleji, podporuje německá vláda od roku 2000 obnovu systémů vytápění.